Rechten en Plichten

Iedereen heeft rechten die men moet respecteren. Daarnaast zijn er plichten die de rechthebbende moet naleven of nakomen. Dit brengt de interactie in balans.

 • Leerlingen hebben recht op goed kwalitatief onderwijs.
 • Leerlingen hebben recht op onderwijs in een veilig, gezond en positief schoolklimaat.
 • Leerlingen hebben recht op gelijke behandeling binnen de school.
 • Leerlingen hebben recht op zorg en begeleiding.
 • Leerlingen hebben recht op leermiddelen ter ondersteuning van de lessen.
 • Leerlingen hebben recht op respect
 • Leerlingen hebben de plicht om de school te bezoeken en deel te nemen aan onderwijs- en schoolactiviteiten.
 • Leerlingen zijn verplicht zich aan de schoolregels te houden.
 • Leerlingen zijn verplicht leerkrachten en medeleerlingen respectvol te behandelen.
 • Leerlingen zijn verplicht om zich te houden aan de normen en waarden van de school en de kernwaarden van de gezindheid te respecteren.
 • Leerlingen zijn verplicht om goed schoolfaciliteiten en middelen die ter beschikking zijn gesteld, zowel op school als thuis correct te behandelen.
 • Ouders hebben recht om informatie over de ontwikkeling van hun kind.
 • Ouders hebben recht op respectvol onderhoud via communicatiemiddelen met de klassenleerkracht/directeur van de school.
 • Ouders hebben recht om te participeren in het schoolgebeuren.
 • Ouders hebben recht op om samen te komen in een oudercommissie.
 • Ouders hebben, via de oudercommissie, recht op inspraak op, in of bij het schoolgebeuren.
 • Ouders hebben een klachtrecht.
 • Ouders hebben er recht op dat hun klacht(en) in behandeling worden genomen.
 • Ouders hebben de plicht om het bevoegd gezag, het team, de leerlingen en de schoolleiding ten alle tijde te respecteren.
 • Ouders hebben de plicht om hun kind op tijd naar school te brengen en op/af te halen.
 • Ouders hebben de plicht om betrokken te zijn bij het schoolgebeuren van hun kind.
 • Ouders hebben de plicht om de school belangrijke en benodigde informatie over hun kind te verstrekken.
 • Ouders hebben de plicht om verantwoordelijkheid te dragen bij vernieling van leermiddelen en andere schooleigendommen door hun kind.
 • Het personeel heeft recht om te werken in een veilig, gezond schoolklimaat/gebouw.
 • Het personeel heeft recht om leermiddelen ter beschikking te hebben voor het verzorgen van kwalitatief onderwijs.
 • Het personeel heeft recht op functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 •  Het personeel heeft recht op deskundigheidsbevordering.
 • Het personeel heeft recht op respect en gelijke behandeling.
 • Het personeel heeft recht op het indienen van klachten bij de schoolleiding en/of het bevoegd gezag.
 • Het personeel heeft de plicht om goed onderwijs te verzorgen aan de leerlingen binnen de vastgestelde kaders.
 • Het personeel heeft de plicht om respectvol om te gaan met de leerlingen, ouders en medecollega’s.
 • Het personeel heeft de plicht om de christelijke identiteit van de school en de kernwaarden uit te dragen.
 • Het personeel heeft de plicht zich in te zetten bij vergaderingen, schoolactiviteiten en andere afspraken omtrent de school.
 • Het personeel heeft de plicht om een fijn pedagogisch klimaat te creëren voor de leerlingen.
 • Het bevoegd gezag heeft recht op loyaliteit van ouders, leerlingen personeel, de directie en de administratie.
 • Het bevoegd gezag heeft het recht om erop toe te zien dat de wettelijke bepalingen nageleefd worden.
 • Het bevoegd gezag heeft het recht om belangrijke beslissingen te nemen over de school en draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid.
 • Het bevoegd gezag heeft het recht om de leerresultaten (ontwikkelingen) van de school in te zien.
 • Het bevoegd gezag heeft het recht te beslissen over het schorsen en verwijderen van administratief personeel, onderwijzend personeel en  leerlingen.
 • Het bevoegd gezag heeft de plicht om in te staan voor kwalitatief goed onderwijs.
 • Het bevoegd gezag heeft de plicht om te zorgen voor een veilig, gezond schoolklimaat/gebouw en leeromgeving voor het personeel en de leerlingen. 
 • Het bevoegd gezag heeft de plicht om te zorgen voor (ondersteunende) leermiddelen voor de leerlingen om hoog kwalitatief onderwijs te kunnen ontvangen volgens de kernwaarden van de educatiegebieden.
 • Het bevoegd gezag heeft de plicht dat er interne zorgmogelijkheden zijn voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
 • Het schoolbestuur heeft de plicht om instructiemiddelen aan te schaffen voor de leerkrachten om hoog kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden.
 • Het schoolbestuur heeft de plicht om bepaalde zaken te delegeren aan de directie en met de directie te overleggen over schoolgebeuren.
 • Het bevoegd gezag heeft de plicht om ouders aan te horen.
 • Het bevoegd gezag is de enige die met de ouders en vertegenwoordigers van het personeel in overleg kan treden.
Adres

Goeroeboeroeweg 2

Email

ebgschoolbestuur@scoebg.org

Nummer

+5999 462-7673

Email

scoebg.org

Emmy Berthold School

Copyright © 2023 | ALL RIGHTS RESERVED SCOEBG

Powered by Very Good Marketing NL