Zorg voor Leerlingen

Aanmelding en inschrijving

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt of vóór 1 oktober 4 jaar worden kunnen in groep 1 instromen.

In januari/februari zal er een advertentie in de lokale kranten geplaatst worden voor het nieuwe schooljaar. Ouders worden uitgenodigd om op de Open dag Emmy Bertholdschool FO te bezoeken. Er wordt een rondleiding gegeven en er is de mogelijkheid om vragen te stellen en uitleg te krijgen over de school, het onderwijs enz. 

Op deze dag krijgt u inschrijfformulieren en een afspraak. De ouder dient op de afspraak te komen met de ingevulde formulieren en bijbehorende documenten die vermeld staan op het formulier. 

De ouders krijgen via telefoon bericht dat hun kind aangenomen is. Via email worden het plaatsingsbewijs, informatie over de school, uniform en schoolbenodigdheden verstuurd. Bij aanname wordt er geen onderscheid gemaakt van ras, sexe, geloof en buurt.

Het aannemen van nieuwe leerlingen in groepen 2 tot en met 8, gebeurt indien er nog plaats is. In juni worden de ouders hierover gebeld. Indien er plaats is wordt de leerling uitgenodigd om een instaptoets te komen doen en kennis te maken met de school. Inschrijfformulieren voor de hogere groepen zijn ook op de Open dag beschikbaar anders later op kantoor op school. Leerlingen die aangenomen zijn moeten een uitschrijfformulier en een onderwijskundig rapport van hun vorige school overhandigen.

Overgang naar het Voortgezet Onderwijs

Groep 8 is het laatste leerjaar van het Funderend Onderwijs. Daarna stroomt de leerling door naar het Voortgezet Onderwijs. De leerlingen maken de Efo toets in de maand mei. De resultaten van de Efo toets, samen met het advies van de school bepalen het eindresultaat. De cijfers van het 3de rapport van de groepen 6 en 7 , 1ste en 2de rapport van groep 8 tellen hierbij mee voor het schooladvies. Ook wordt er gekeken naar o.a. motivatie, gedrag, werkhouding, het maken van huiswerk, verzuim en aantal keren te laat komen van de leerling.

Het eindresultaat geeft aan naar welk vervolgonderwijs de leerling in het volgend schooljaar zal gaan.

Zorgstructuur

Elk kind is uniek. Dus kinderen verschillen van elkaar ook in hun onderwijsontwikkeling. Door observaties en toetsen wordt de ontwikkeling in kennis, vaardigheden en attitude geëvalueerd. Aan de hand van de observaties en resultaten krijgen we een beeld van de leerling. Het kan zijn dat een leerling bijvoorbeeld: een achterstand heeft; de lessen niet begrijpt; niet lang kan zitten concentreren; agressief wordt; sociale problemen heeft of emotioneel onstabiel is. We hebben het dan over een leerling die extra zorg nodig heeft. 

Vanuit het zorgteam, kijken we naar de mogelijkheden binnen de school om de leerling hulp en begeleiding te geven. Het zorgteam kan ook aan de ouder aangeven dat hulp van een deskundige buiten de school noodzakelijk zou kunnen zijn.

Instanties buiten de school die leerlingenzorg geven zijn bijvoorbeeld Sige, Yuda Bo Yu en SkuchaMi. Soms krijgen de ouders ook begeleiding met bijvoorbeeld het opvoeden van hun kind. Vanuit de school, verwachten we een goede samenwerking met ouders bij het zorgtraject van hun kind. Een positieve houding vanuit de ouder t.o.v. de klassenleerkracht en de zorgverlener op school en het motiveren van hun kind zal zeker helpen om de leerling een fijne en veilige schoolloopbaan te laten ervaren.

De 3 niveaus van zorg zijn:

  1. De klassenleerkracht biedt zelf zorg en aandacht aan de leerling.
  2. De leerling krijgt extra ondersteuning door het zorgteam.
  3. De leerling krijnt hulp van deskundigen buiten de school door instanties zoals Sige, Yuda Bo Yu en of andere particulieren.
Adres

Goeroeboeroeweg 2

Email

ebgschoolbestuur@scoebg.org

Nummer

+5999 462-7673

Email

scoebg.org

Emmy Berthold School

Copyright © 2023 | ALL RIGHTS RESERVED SCOEBG

Powered by Very Good Marketing NL